Vypracovanie ZMLÚV - Najlacnejšie v SR

Všeobecné obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú práva a povinnosti spoločnosti Slovak Real agency, s.r.o, so sídlom Čajkov 338, 935 24 Čajkov, IČO: 46 329 170, ktorá nie je daňovým subjektom registrovaným pre DPH, zapísaná v Obchodnom registri vedenom v Okresnom súde Nitra, oddiel: Sro, vložka č.29808/N (ďalej len „dodávateľ“) a objednávateľa pri objednaní služby prostredníctvom internetovej stránky www.slovak-real.sk a sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy uzatvorenej medzi dodávateľom a objednávateľom o dodaní služieb (ďalej len „zmluva o dodaní služieb“ alebo len „zmluva“).

2. Zmluva o dodaní služieb je zmluva, ktorej predmetom je poskytovanie služieb a ktorá je uzavretá elektronickými prostriedkami na diaľku medzi dodávateľom a objednávateľom v súlade s článkom II. týchto VOP. Zmluvou podľa týchto VOP sa rozumie aj zmluva o dodaní služieb, ktorá nie je uzavretá na diaľku.

3. Zmluva o dodaní služieb sa uzatvára na dobu určitú. Jej trvanie je ukončené dňom úplného poskytnutia služby.

4. Službami sú všetky produkty uvedené na web stránke www.slovak-real.sk. ako aj súvisiace služby.

5. Objednávateľom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky, telefonicky, alebo osobne objedná služby poskytované dodávateľom prostredníctvom web stránky www.slovak-real.sk.

6. Objednávateľom služby sa rozumie objednávateľ podľa bodu 5 tohto článku a tiež iná fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa zaregistruje na web stránke www.slovak-real.sk a to poskytnutím svojho mena, priezviska a e-mailového kontaktu, napríklad pri príležitosti dopytu o cenovú ponuku, alebo pri príležitosti požiadania o bezplatný vzor zmluvy, alebo pri príležitosti požiadania o akúkoľvek inú službu, ktorú dodávateľ poskytuje na web stránke www.slovak-real.sk zdarma . Dodávateľ prehlasuje, že spamovanie nepodporuje.

7. VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na web stránke www.slovak-real.sk.

8. Vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákonom č. 297/2008 o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 297/2008.

9. Orgánom dozoru je:

Inšpektorát SOI so sídlom v Nitre pre Nitriansky kraj
Staničná 1567/9, 949 01 Nitra
tel.: 037/772 02 16
e-mail: nr@soi.sk

II. Objednávka a uzavretie zmluvy o dodaní služieb

1. Zmluvný vzťah medzi dodávateľom a objednávateľom vzniká momentom, ktorým objednávateľ doručí (elektronicky, poštou alebo osobne) dodávateľovi vyplnený objednávkový formulár obsahujúci najmä informácie o objednávateľovi v súlade s bodom 7 písm. a) tohto článku, druh objednanej služby a jej cenu (pokiaľ cena nebude uvedená priamo v objednávkovom formulári, platí cena zverejnená na web stránke www.slovak-real.sk, pokiaľ sa objednávateľ a dodávateľ nedohodnú inak). Objednávkový formulár môže objednávateľ vyplniť a zaslať dodávateľovi priamo prostredníctvom web stránky www.slovak-real.sk, alebo ho dodávateľ zašle objednávateľovi e-mailom (alebo mu ho podá pri osobnom stretnutí) na základe úkonu objednávateľa, ktorým objednávateľ jasne a zrozumiteľne vyjadrí svoju vôľu o objednanie služby. Objednávateľ môže vyjadriť svoju vôľu o objednanie služby buď prostredníctvom web stránky www.slovak-real.sk, e-mailom, telefonicky alebo osobne.

2. Zmluvný vzťah medzi dodávateľom a objednávateľom nevzniká pri využití služieb, ktoré dodávateľ poskytuje bezplatne, zdarma, alebo z ktorých vyplýva ich nezáväznosť.

3. Zmluvný vzťah medzi dodávateľom a objednávateľom podľa bodu 1. tohto článku vzniká za podmienok riadneho, pravdivého a úplného uvedenia všetkých povinných údajov vyžadovaných v objednávkovom formulári v súlade s bodom 7 tohto článku; Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa bodu 7 tohto článku, bude sa pokladať za neúplnú. V takom prípade sa dodávateľ pokúsi e-mailom alebo telefonicky kontaktovať objednávateľa a vyzvať ho na odstránenie nedostatkov v objednávkovom formulári a na jeho prípadné spresnenie alebo doplnenie. Okamihom doručenia alebo poskytnutia údajov spresňujúcich alebo dopĺňajúcich objednávkový formulár sa objednávka pokladá za úplnú a medzi dodávateľom a objednávateľom vzniká zmluvný vzťah. Objednávka sa považuje za úplnú a medzi dodávateľom a objednávateľom vzniká zmluvný vzťah aj v prípade ak objednávateľ namiesto doručenia vyplneného objednávkového formuláru podľa bodu 1 tohto článku, jasne a zrozumiteľne vyjadrí svoju vôľu o objednanie služby, napr. telefonicky, e-mailom, alebo pri osobnom stretnutí, pričom objednávateľ poskytne dodávateľovi všetky podstatné informácie v súlade s bodom 7 písm. a) tohto článku a druh objednanej služby. Objednávateľovi musí byť taktiež zrejmá informácia o cene za objednaný druh služby. Pokiaľ sa objednávateľ a dodávateľ nedohodnú na cene e-mailom, telefonicky alebo priamo na osobnom stretnutí, platí cena zverejnená na web stránke www.slovak-real.sk.

4. Objednávateľ je povinný si objednávkový formulár pred jeho odoslaním skontrolovať a prípadné chyby opraviť. Ak objednávateľ po odoslaní formuláru zistí, že uviedol chybné údaje alebo nesúlad s tým, čo si chcel u dodávateľa objednať, je objednávateľ povinný o tejto skutočnosti bezodkladne upovedomiť dodávateľa e-mailovou správou, zaslanou na e-mailovú adresu info@slovak-real.sk.

5. Doručením úplnej objednávky objednávateľ prehlasuje, že všetky ním poskytnuté údaje sú správne a úplné, žiadnu informáciu neuviedol zámerne nepravdivú a nič podstatné nezamlčal. Obchod, resp. obchodný vzťah s dodávateľom objednávateľ nadviazal výlučne za účelom poskytnutia objednanej služby pričom nevyvíja ani nemá v pláne vyvíjať akúkoľvek činnosť, ktorá by smerovala k páchaniu trestnej činnosti, prípadne iných operácií v zmysle zákona č. 297/2008 o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 297/2008“). Doručením úplnej objednávky objednávateľ prehlasuje, že si je plne vedomý, že použitie objednaných služieb v rozpore s týmto prehlásením zakladá jeho osobnú trestnú zodpovednosť.

6. Objednávkový formulár bude uložený u dodávateľa a bude objednávateľovi dostupný.

7. Objednávkový formulár sa uzatvára v slovenskom jazyku a podstatnými náležitosťami sú najmä:

a) identifikácia objednávateľa: meno a priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa a prípadne aj telefonický kontakt. Ak je objednávateľom firma uvedie obchodné meno sídlo/miesto podnikania IČO, DIČ, IČ DPH (ak bolo pridelené),

b) Druh služby a jej cena (pokiaľ cena nebude uvedená priamo v objednávkovom formulári, platí cena zverejnená na web stránke www.slovak-real.sk, pokiaľ sa objednávateľ a dodávateľ nedohodnú inak).

8. Prijatý objednávkový formulár dodávateľom alebo e-mail s objednávkou prijatý dodávateľom, telefonická objednávka, alebo objednávka vyjadrená objednávateľom pri osobnom stretnutí s dodávateľom sa považuje za zmluvu o dodaní služby, ktorá je momentom prijatia uzavretá a záväzná. Uzavretie zmluvy je dodávateľ povinný potvrdiť objednávateľovi e-mailom najneskôr do nasledujúceho dňa od jej doručenia.

III. Služby

1. Ku dňu vydania týchto VOP dodávateľ poskytuje najmä sprostredkovateľské služby spojené s administratívou uvedené na web stránke www.slovak-real.sk Poskytnutie služby je skončené dňom odoslania alebo v prípade osobného stretnutia dňom odovzdania výstupných dokumentov objednávateľovi, a to za podmienky úplného poskytnutia služby.

IV. Dodacie podmienky

1. Všeobecná dodacia lehota objednanej služby je 5 pracovných dní, pokiaľ nie je na internetovom portáli uvedené alebo v týchto VOP uvedené inak. Táto lehota začína plynúť dňom doručenia kompletných a správnych informácií, údajov a platných a podpísaných dokumentov zo strany objednávateľa dodávateľovi potrebných pre poskytnutie služby a úhrade faktúry za služby.

2. Dodacia lehota nie je pre dodávateľa záväzná pokiaľ príde k nedodržaniu zákonnej lehoty zo strany príslušných štátnych orgánov a/alebo pokiaľ bude proces predĺžený na základe úkonu/ov príslušných štátnych orgánov a/alebo pokiaľ nastanú neočakávané právne alebo faktické skutočnosti, ktoré dodávateľ nemôže vopred ovplyvniť . Dodávateľ v takomto prípade nemôže niesť nijakú zodpovednosť za predĺženie lehoty dodania služby.

3. Dodávateľ je povinný poskytovať služby v súlade s pokynmi a informáciami poskytnutými objednávateľom a s profesionálnou starostlivosťou. Dodávateľ nie je viazaný pokynmi objednávateľa, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo ich obchádzajú.

4. Po dobu trvania zmluvy o dodaní služieb je objednávateľ povinný poskytovať dodávateľovi súčinnosť potrebnú na dodanie služby, najmä denne kontrolovať zadanú e-mailovú adresu uvedenú v elektronickej objednávke; udržiavať funkčné telefónne číslo uvedené v elektronickej objednávke; potvrdiť dodávateľovi doručenie e-mailových správ; po zaslaní dokumentácie na podpis túto vytlačiť cez tlačiareň v dodávateľom doporučenom počte rovnopisov a zabezpečiť jej podpis oprávnenými osobami. Na dokumentoch, kde je na základe dodávateľovho upozornenia potrebné overiť podpisy, je objednávateľ povinný zabezpečiť na svoje náklady overenie podpisov na notárskom úrade alebo na matrike. Dodacia lehota sa predlžuje o dobu, po ktorú je objednávateľ v omeškaní s poskytnutím súčinnosti a/alebo so splnením svojich povinností.

5. Objednávateľ nie je oprávnený vykonávať bez vopred daného súhlasu dodávateľa zmeny v dokumentácii poskytnutej dodávateľom okrem dátumov a miesta podpisu dokumentov.

7. Komunikácia medzi objednávateľom a dodávateľom prebieha najmä elektronicky a telefonicky. Objednávateľ sa zaväzuje zadať dodávateľovi platnú a funkčnú e-mailovú adresu a telefónne číslo. Dodávateľ nezodpovedá za škody, spôsobené nefunkčnosťou e-mailovej adresy objednávateľa alebo jej nízkou kapacitou na prijímanie dát.

8. Dodávateľ si vyhradzuje právo v závislosti od množstva prijatých objednávok tretích osôb v súčasnom období alebo z iných dôvodov predĺžiť termín dodania služby objednávateľovi. O tejto skutočnosti je dodávateľ povinný objednávateľa bezodkladne informovať. V prípade ak objednávateľ nebude mať záujem na poskytnutí služby v neskoršom termíne, je oprávnený jednostranne odstúpiť od zmluvy.

9. Dodávateľ je oprávnený poskytovať služby aj prostredníctvom tretej osoby.

V. Platobné podmienky

1. Ceny služieb sú uvedené vždy vedľa vybranej služby, príp. sa spravujú aktuálnym cenníkom uvedeným na web stránke www.slovak-real.sk v čase objednania služby a považujú sa za zmluvné ceny. Cena sa uhrádza na základe vystavenej faktúry, prípadne sa cena uhrádza vopred na základe platobných inštrukcií uvedených na web stránke dodávateľa a následne je vystavený riadny daňový doklad – faktúra. Platbu je možné realizovať bezhotovostne . Pri poskytnutí služby prostredníctvom tretej osoby môže byť faktúra vystavená priamo touto treťou osobou.

2. Cena sa vždy uvádza bez dane z pridanej hodnoty, nakoľko dodávateľ nie je platcom DPH.

3. Cena za službu, môže byť dohodnutá s objednávateľom aj individuálne, avšak dohodnutá konečná cena musí byť vždy vopred odsúhlasená objednávateľom.

4. Pri zložitejších požiadavkách objednávateľa (napr. so zahraničnými konateľmi, nepeňažnými vkladmi, s potrebou znaleckých posudkov, úradných a iných prekladov, s osobitnými predmetmi podnikania a pod.), sa cena ako aj čas dodania služby určuje dodávateľom individuálne, prípadne dodávateľ odporučí objednávateľovi obrátiť sa na advokáta, s ktorým dodávateľ spolupracuje, príp. na iného advokáta z radov Slovenskej advokátskej komory, a požiadať ho o poskytnutie právnej služby. Dodávateľ právne služby neposkytuje.

5. Dodávateľ nie je platca DPH.

6. Dodávateľ si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny služieb uvedené na stránke www.slovak-real.sk s tým, že nové ceny sú platné dňom ich uverejnenia na stránke www.slovak-real.sk

7. Úprava ceny sa nevzťahuje na už objednané služby.

8. Pri nedodržaní podmienok úhrady má dodávateľ právo objednanú službu podmieniť okamžitým vyrovnaním všetkých záväzkov, prípadne už začaté poskytovanie služby ukončiť. V prípade predčasného ukončenia poskytovania služby je objednávateľ povinný uhradiť dodávateľovi cenu v čiastočnej výške za činnosti, ktoré dodávateľ v rámci začatia poskytovania služby už vykonal a tiež všetky náklady, ktoré dodávateľovi v súvislosti s tým vznikli.

VI. Reklamácie

1. Poučenie o zodpovednosti za vady podľa § 622 až 623 Občianskeho zákonníka.

1. Dodávateľ zodpovedá objednávateľovi za to, že vec alebo služba bude spĺňať požiadavky na kvalitu v súlade s charakterom ponúkanej veci alebo služby a uzavretou zmluvou.

V prípade výskytu vady veci – výstupných materiálov, ak sa jedná o hnuteľné veci, ako aj pri výskyte vady poskytnutej služby, má objednávateľ právo, aby dodávateľ túto vadu bezplatne, včas a riadne odstránil. Dodávateľ je v takom prípade povinný vadu odstrániť bez zbytočného odkladu. Objednávateľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, ak je to vzhľadom na charakter veci možné, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým dodávateľovi nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na celkovú cenu za poskytovanú službu alebo závažnosť vady. Dodávateľ môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to objednávateľovi nespôsobí závažné ťažkosti. V prípade výskytu vady, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni, aby sa vec alebo služba mohla riadne užívať ako vec alebo služba bez vady, má objednávateľ právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú objednávateľovi, ak síce ide o odstrániteľné vady, avšak objednávateľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, ktoré nebránia tomu, aby sa vec alebo služba mohla riadne užívať ako vec alebo služba bez vady, má objednávateľ právo na primeranú zľavu z ceny veci alebo z ceny poskytnutej služby a to za podmienok uvedených v bodoch 4. až 8. tohto článku.

2. V prípade ak sa na veci alebo službe vyskytne vada je objednávateľ oprávnený reklamovať objednanú službu u dodávateľa a to zaslaním správy na e-mailovú adresu info@slovak-real.sk alebo poštou na adresu sídla dodávateľa. V reklamácii je objednávateľ povinný uviesť svoje číslo objednávky, ktoré mu bolo pridelené, prípadne inak identifikovať svoju objednávku a dôvod reklamácie.

3. Reklamácie dodávateľ vybavuje v pracovných dňoch v hodinách od 8:00 hod do 18:00 hod, spravidla do piatich pracovných dní odo dňa prijatia reklamácie.

4. Ak nedošlo k poskytnutiu služby riadne, alebo včas z dôvodu porušenia povinností na strane dodávateľa, je dodávateľ povinný poskytnúť objednávateľovi zľavu z ceny služby, ak táto ešte

nebola uhradená, alebo je povinný vrátiť objednávateľovi pomernú časť sumy, ktorú objednávateľ uhradil dodávateľovi a to v závislosti od miery porušenia povinností dodávateľa a miery dosiahnutého výsledku pri poskytnutí služby.

5. Ak vôbec nedošlo k poskytnutiu služby z dôvodu porušenia povinnosti na strane dodávateľa, je dodávateľ povinný vrátiť objednávateľovi celú sumu, ktorú objednávateľ uhradil dodávateľovi.

6. Ak nedošlo k poskytnutiu služby riadne, alebo včas, alebo ak vôbec nedošlo k poskytnutiu služby z dôvodu porušenia povinnosti na strane dodávateľa ako aj objednávateľa, je dodávateľ povinný poskytnúť objednávateľovi zľavu z ceny služby, ak táto ešte nebola uhradená, alebo je povinný vrátiť objednávateľovi pomernú časť sumy, ktorú objednávateľ uhradil dodávateľovi a to v závislosti od miery porušenia povinností dodávateľa ako aj objednávateľa a v závislosti od miery dosiahnutého výsledku pri poskytnutí služby.

8. Ak nedošlo k poskytnutiu služby riadne, alebo včas, alebo ak vôbec nedošlo k poskytnutiu služby z dôvodu porušenia povinnosti na strane objednávateľa, nie je dodávateľ povinný poskytnúť objednávateľovi zľavu, ani vrátiť objednávateľovi sumu, ktorú objednávateľ dodávateľovi uhradil.

VII. Vylúčenie zodpovednosti

1. Dodávateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za vírusy alebo iné napadnutia počítačového systému alebo iných technických zariadení používateľov stránok www.slovak-real.sk.

2. Služby, ktoré poskytuje dodávateľ nie sú právnym poradenstvom ani právnymi službami podľa osobitných predpisov. Poskytovanie informácií nemá charakter právneho poradenstva, informácie majú iba všeobecný charakter a sú voľne dostupné v právnych predpisoch SR a na webových portáloch. V prípade ak objednávateľ potrebuje právnu pomoc, alebo ak je potrebné urobiť nejaké právne úkony, dodávateľ odporúča objednávateľovi obrátiť sa na advokátov z radov Slovenskej advokátskej komory, prípadne na notára z radov Notárskej komory Slovenskej republiky. V prípade záujmu objednávateľa vie dodávateľ objednávateľovi zabezpečiť právnu pomoc prostredníctvom spolupracujúcej advokátskej kancelárie. Články uverejnené na internetovom portáli sú chránené autorským právom. Objednávateľ ani iná osoba nie je oprávnená poskytovať informácie uverejnené na stránke www.slovak-real.sk tretím osobám, kopírovať ich, upravovať, verejne rozširovať alebo využívať na komerčné účely.

3. Web stránky www.slovak-real.sk neposkytujú právne rady. Aj napriek tomu sa dodávateľ v maximálnej miere snaží o presnosť a úplnosť poskytnutých informácií. Avšak dodávateľ nenesie zodpovednosť za akékoľvek vyhlásenie prezentované na web stránke www.slovak-real.sk ani za akúkoľvek škodu vzniknutú objednávateľovi alebo tretím osobám v dôsledku nesprávneho, nedovoleného alebo protiprávneho užívania internetových stránok www.slovak-real.sk

4. Dodávateľ nenesie voči tretej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií zo stránok www.slovak-real.sk.

5. Dodávateľ nezodpovedá za škody spôsobené chybným internetovým pripojením na stránky www.slovak-real.sk. Ochrana počítača, prípadne údajov nachádzajúcich sa v počítači objednávateľa nezaťažuje dodávateľa.

VIII. Zmena, zrušenie a odstúpenie zmluvy

1. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať iba písomne alebo elektronickými prostriedkami, a to na základe dohody zmluvných strán.

2. Odstúpenie od zmluvy zo strany objednávateľa je možné len za podmienok stanovených týmito VOP.

3. Objednávateľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa a) prevzatia tovaru v prípade zmlúv, predmetom ktorých je predaj tovaru, b) uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo c) uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči (t.j. elektronický obsah dodaný napr. e-mailom).

4. Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.

5. Formulár na odstúpenie od zmluvy sa nachádza na poslednej strane tohto dokumentu.

6. Doručením vyplneného objednávkového formuláru (elektronicky, poštou alebo osobne), alebo doučením objednávkového e-mailu dodávateľovi, alebo na základe telefonickej objednávky alebo osobného stretnutia s dodávateľom, pri ktorom objednávateľ jasne a zrozumiteľne vyjadrí svoju vôľu o objednanie služby, pričom uvedie svoje identifikačné a kontaktné údaje druh služby a prípadne aj cenu v súlade s Čl. II. ods. 7. týchto VOP, objednávateľ udeľuje súhlas so začatím poskytovania služieb pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy v zmysle ustanovení § 4 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z.. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Udelením tohto súhlasu objednávateľ stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy. Uvedené znamená, že ak dodávateľ poskytne objednávateľovi úplnú službu ešte predtým ako uplynie 14 dňová lehota na odstúpenie od zmluvy, a ak sa dodávateľ a objednávateľ nedohodnú inak, objednávateľ v takomto prípade už od zmluvy odstúpiť nemôže. Objednávateľ doručením úplnej objednávky vyhlasuje a potvrdzuje, že o strate práva na odstúpenie od zmluvy podľa predchádzajúcej vety bol riadne poučený.

7. Pokiaľ dodávateľ ešte nezačal plniť poskytnutie služby, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu kedykoľvek od uzatvorenia zmluvy až do doby, kým dodávateľ toto poskytnutie služby nezačal plniť.

8. Pokiaľ už dodávateľ začal plniť poskytnutie služby, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu kedykoľvek po jej vzniku, za podmienky uhradenia alikvotnej časti sumy z celkovej ceny služby. V prípade ak už došlo zo strany dodávateľa k čiastočnému poskytnutiu služby, objednávateľ nemá nárok na vrátenie sumy za už poskytnutú časť služby . Po úhrade celkovej ceny za službu je dodávateľ v tomto prípade povinný vrátiť objednávateľovi prijatú cenu zníženú o sumu za čiastočne poskytnutú službu, a to do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy.

9. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy formou emailu alebo písomne, vždy s uvedením identifikácie objednávky, ktorú ruší.

10. Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy po jej vzniku, príp. nepotvrdiť objednávku písomne alebo e-mailom, ak objednávateľ ani po výzve dodávateľa bezodkladne neodstráni prípadné nedostatky alebo chybne vyplnené údaje v objednávke. Dodávateľ je rovnako oprávnený odstúpiť od zmluvy po jej vzniku, príp. nepotvrdiť objednávku, ak zistí, že objednávateľ uviedol v objednávkovom formulári nesprávne alebo nepravdivé údaje, alebo ak nie sú splnené zákonom stanovené podmienky pre poskytnutie služby, alebo ak sú pokyny a požiadavky objednávateľa v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo ich obchádzajú, príp. ak dôjde k odvolaniu súhlasu so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

11. Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy dodávateľom z dôvodu podľa bodu 10. tohto článku a objednávateľ už uhradil sumu za poskytovanú službu, je dodávateľ povinný vrátiť objednávateľovi prijatú cenu za službu zníženú o sumu za čiastočne poskytnutú službu, ak už dodávateľ poskytol objednávateľovi túto službu čiastočne a o sumu zaplateného správneho alebo súdneho poplatku (ak už boli zaplatené). Ak dodávateľ odstúpil od zmluvy z iného dôvodu, ako je uvedený v bode 7 tohto článku a objednávateľ už uhradil sumu za poskytovanú službu, je dodávateľ povinný vrátiť objednávateľovi prijatú cenu za službu zníženú o sumu za čiastočne poskytnutú službu, ak už dodávateľ poskytol objednávateľovi túto službu čiastočne.

12. Ak objednávateľ odstúpi od zmluvy, berie na vedomie, že bude znášať náklady na vrátenie tovaru dodávateľovi, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

IX. Alternatívne riešenie sporu

Pokiaľ objednávateľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým dodávateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že dodávateľ porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na dodávateľa so žiadosťou o nápravu. Ak dodávateľ na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, objednávateľ má ako spotrebiteľ v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s dodávateľom je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk). Spotrebiteľ má voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.

X. Záverečné ustanovenia

1. Dodávateľ upozorňuje, že informácie uvedené na stránke www.slovak-real.sk môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia dodávateľa.

2. Dodávateľ si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek jednostranne zmeniť alebo doplniť. Zmeny alebo doplnky týchto VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na stránke www.slovak-real.sk.

3. Objednávateľ je oprávnený bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť rozsah poskytovaných služieb. Takáto zmena sa nevzťahuje na služby, ktoré už boli objednávateľovi dodané.

4. Objednávateľ a/alebo návštevník internetových stránok www.slovak-real.sk objednaním služby potvrdzuje, že sa s týmito VOP oboznámil, ich obsahu porozumel a že s nimi bezvýhradne v celom rozsahu súhlasí.

5. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú budú riešiť prednostne formou dohody.